JIRA Issues problem

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

JIRA Issues problem

Mladen Maravić

We are using AnthillPro 3.4.12 and Jira 3.12.2. We are trying to use the JIRA Issues step in our build jobs. This step gets stuck and halts the whole build indefinitely. The problem seems to be in the "Get Issue Details from Jira" part of the step. This is it's command output:

 

 Server: http://jira

 

 getting details for issue INV-1366

 

Obviously, nothing spectacular there. The server name is correct and the Issue key is correct. The trace for the JIRA Issues step shows this:

 

2009-01-29 16:29:51,175 WARN 33222 3 - Looking up repo change set for repo [21], change id [null]

 2009-01-29 16:29:53,034 ERROR 33222 3 - Caught unexpected exception

 com.urbancode.anthill3.domain.persistent.PersistenceException: Error storing object in database

  at com.urbancode.anthill3.domain.integration.issues.IssueDaoSql.insert(IssueDaoSql.java:85)

  at com.urbancode.anthill3.persistence.UnitOfWorkDefault.commit0(UnitOfWorkDefault.java:155)

  at com.urbancode.anthill3.persistence.UnitOfWork.commit(UnitOfWork.java:701)

  at com.urbancode.anthill3.services.jobs.StepExecutor.execute(StepExecutor.java:323)

  at com.urbancode.anthill3.services.jobs.StepExecutor.execute(StepExecutor.java:352)

  at com.urbancode.anthill3.services.jobs.SimpleAgentJobDelegate.perform(SimpleAgentJobDelegate.java:220)

  at com.urbancode.anthill3.services.jobs.Job.run(Job.java:154)

  at com.urbancode.commons.util.ThreadPool$WorkerThread.run(ThreadPool.java:208)

 Caused by: java.lang.NullPointerException

  at com.urbancode.anthill3.domain.integration.issues.IssueDaoSql.insert(IssueDaoSql.java:80)

  ... 7 more

 2009-01-29 16:29:53,050 ERROR 33222 3 - com.urbancode.anthill3.domain.integration.issues.Issue: Persistent IDs cannot be changed once set

 2009-01-29 16:29:53,050 ERROR 33222 3 - Caught unexpected exception

 java.lang.IllegalStateException: com.urbancode.anthill3.domain.integration.issues.Issue: Persistent IDs cannot be changed once set

  at com.urbancode.anthill3.domain.persistent.AbstractPersistent.setId(AbstractPersistent.java:91)

  at com.urbancode.anthill3.domain.persistent.HiLoIdentityGenerator.assignIdentity(HiLoIdentityGenerator.java:62)

  at com.urbancode.anthill3.persistence.UnitOfWorkDefault.commit0(UnitOfWorkDefault.java:144)

  at com.urbancode.anthill3.persistence.UnitOfWork.commit(UnitOfWork.java:701)

  at com.urbancode.anthill3.services.jobs.StepExecutor.execute(StepExecutor.java:323)

  at com.urbancode.anthill3.services.jobs.StepExecutor.execute(StepExecutor.java:352)

  at com.urbancode.anthill3.services.jobs.SimpleAgentJobDelegate.perform(SimpleAgentJobDelegate.java:220)

  at com.urbancode.anthill3.services.jobs.Job.run(Job.java:154)

  at com.urbancode.commons.util.ThreadPool$WorkerThread.run(ThreadPool.java:208)

 2009-01-29 16:29:53,050 ERROR 33222 3 - com.urbancode.anthill3.domain.integration.issues.Issue: Persistent IDs cannot be changed once set

 2009-01-29 16:29:53,065 ERROR 33222 3 - Caught unexpected exception

 java.lang.IllegalStateException: com.urbancode.anthill3.domain.integration.issues.Issue: Persistent IDs cannot be changed once set

  at com.urbancode.anthill3.domain.persistent.AbstractPersistent.setId(AbstractPersistent.java:91)

  at com.urbancode.anthill3.domain.persistent.HiLoIdentityGenerator.assignIdentity(HiLoIdentityGenerator.java:62)

  at com.urbancode.anthill3.persistence.UnitOfWorkDefault.commit0(UnitOfWorkDefault.java:144)

  at com.urbancode.anthill3.persistence.UnitOfWork.commit(UnitOfWork.java:701)

  at com.urbancode.anthill3.services.jobs.StepExecutor.execute(StepExecutor.java:323)

  at com.urbancode.anthill3.services.jobs.StepExecutor.execute(StepExecutor.java:352)

  at com.urbancode.anthill3.services.jobs.SimpleAgentJobDelegate.perform(SimpleAgentJobDelegate.java:220)

  at com.urbancode.anthill3.services.jobs.Job.run(Job.java:154)

  at com.urbancode.commons.util.ThreadPool$WorkerThread.run(ThreadPool.java:208)

 2009-01-29 16:29:53,065 ERROR 33222 3 - com.urbancode.anthill3.domain.integration.issues.Issue: Persistent IDs cannot be changed once set

 java.lang.IllegalStateException: com.urbancode.anthill3.domain.integration.issues.Issue: Persistent IDs cannot be changed once set

  at com.urbancode.anthill3.domain.persistent.AbstractPersistent.setId(AbstractPersistent.java:91)

  at com.urbancode.anthill3.domain.persistent.HiLoIdentityGenerator.assignIdentity(HiLoIdentityGenerator.java:62)

  at com.urbancode.anthill3.persistence.UnitOfWorkDefault.commit0(UnitOfWorkDefault.java:144)

  at com.urbancode.anthill3.persistence.UnitOfWork.commit(UnitOfWork.java:701)

  at com.urbancode.anthill3.services.jobs.SimpleAgentJobDelegate.perform(SimpleAgentJobDelegate.java:245)

  at com.urbancode.anthill3.services.jobs.Job.run(Job.java:154)

  at com.urbancode.commons.util.ThreadPool$WorkerThread.run(ThreadPool.java:208)

 

 

Any thought as to what seems to be the problem?

 

-- Mladen Maravic

 

 


----- Pravne napomene -----
Ova elektronička poruka i njeni prilozi mogu sadržavati povlaštene informacije i/ili povjerljive informacije. Molimo Vas da poruku ne čitate ako niste njen naznačeni primatelj. Ako ste ovu poruku primili greškom, molimo Vas da o tome obavijestite pošiljatelja i da izvornu poruku i njene privitke uništite bez čitanja ili bilo kakvog pohranjivanja. Svaka neovlaštena upotreba, distribucija, reprodukcija ili priopćavanje ove poruke zabranjena je. PBZ d.d. ne preuzima odgovornost za sadržaj ove poruke, odnosno za posljedice radnji koje bi proizašle iz proslijeđenih informacija, a niti stajališta izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta PBZ d.d.. S obzirom na nepostojanje potpune sigurnosti e-mail komunikacije, PBZ d.d. ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu nastalu uslijed zaraženosti e-mail poruke virusom ili drugim štetnim programom, neovlaštene interferencije, pogrešne ili zakašnjele dostave poruke uslijed tehničkih problema. PBZ d.d. zadržava pravo nadziranja i pohranjivanja e-mail poruka koje se šalju iz PBZ d.d. ili u nju pristižu.
----- Disclaimer -----
This e-mail message and its attachments may contain privileged and/or confidential information. Please do not read the message if You are not its designated recipient. If You have received this message by mistake, please inform its sender and destroy the original message and its attachments without reading or storing of any kind. Any unauthorized use, distribution, reproduction or publication of this message is forbidden. PBZ d.d. is neither responsible for the contents of this message, nor for the consequences arising from actions based on the forwarded information, nor do opinions contained within this message necessarily reflect the official opinions of PBZ d.d.. Considering the lack of complete security of e-mail communication, PBZ d.d. is not responsible for the potential damage created due to infection of an e-mail message with a virus or other malicious program, unauthorized interference, erroneous or delayed delivery of the message due to technical problems. PBZ d.d. reserves the right to supervise and store both incoming and outgoing e-mail messages.
_______________________________________________
Anthill-pro mailing list
[hidden email]
http://lists.urbancode.com/mailman/listinfo/anthill-pro